[ wstecz]

Regulamin Rajdu Kolarskiego PTTK "Dookoła Polski"

1] Celem spopularyzowania indywidualnej turystyki kolarskiej, zwiększenia samodziel-ności turystów w podejmowaniu wypraw kolarskich oraz skierowania ich na nowe szlaki ustanawia się stałą imprezę kolarską pn. "Rajd Kolarski PTTK Dookoła Polski", zwany dalej rajdem.
2] Rajd można odbywać na trasie dowolnej (Mały Rajd Dookoła Polski), lub wyznaczonej (Duży Rajd Dookoła Polski).
3] Uczestnictwo w Małym Rajdzie Dookoła Polski polega na samodzielnym opracowaniu i przejechaniu rowerem trasy o długości minimum 1 800 km w kształcie zbliżonym do elipsy lub koła, przebiegającej przez dowolne miejscowości leżące na terenie Polski.
4] Uczestnictwo w Dużym Rajdzie Dookoła Polski polega na przejechaniu trasy podanej w załączniku do niniejszego regulaminu i uzyskaniu potwierdzeń swego przejazdu we wszystkich punktach kontrolych.
5] Rajd można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować go w dowolnym kierunku, jak również odbywać go w odcinkach pokonywanych w dowolnym czasie.
6] Potwierdzenia dziennych etapów podczas udziału w rajdzie dokonuje się w specjalnie do tego celu przeznaczonej "Książeczce wycieczek kolarskich" wg wzoru obowiązującego przy ubieganiu się o KOT.
7] Uczestników rajdu obowiązują wszystkie zasady określone w par. 9, 10, 11 oraz punkt 2 par. 12 regulaminu Kolarskiej Odznaki Turystycznej.
8] W rajdzie może uczestniczyć każdy turysta, który ukończył 12 lat, z tym, że turyści do lat 18 mogą brać w nim udział tylko w asyście osób dorosłych
9] Uczestnik rajdu po jego zakończeniu przedkłada "Książeczkę wycieczek kolarskich" do najbliższego referatu weryfikacyjnego KOT, który dokonuje weryfikacji i przesyła książeczkę do Prezydium KTKol. ZG PTTK z wnioskiem o nadanie odznaki.
10] Turyści, którzy ukończyli rajd otrzymują odznakę rajdową wg wzoru ustalonego przez Prezydium KTKol. ZG PTTK odrębnie dla Małego i Dużego Rajdu Dookoła Polski. Odznakę rajdu należy wręczać uroczyście.
11] O odznakę może się ubiegać każdy turysta, który udokumentuje w sposób przwidziany niniejszym regulaminem odbycie Dużego Rajdu Dookoła Polski w okresie po 1 kwietnia 1967 r. lub Małego Rajdu Dookoła Polski w okresie po 1 stycznia 1974 r.
12] Kolejność zdobywania odznak rajdów Małego i Dużego jest dowolna.
13] Przejechana trasa rajdu może być jednocześnie zaliczona na KOT.
14] Udział w rajdzie odbywa się na własne ryzyko. PTTK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.
15] Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Prezydium Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.
16] Regulamin niniejszy wszedł w życie z dniem 1 lipca 1978 r. i obowiązuje z uwzględnionymi zmianami wprowadzonymi w dniu 12.03. 1994 r. .Komisja Turystyki Kolarskiej
ZG PTTK

[ wstecz ]

adres lktk UWAGA Strona nie aktualizowana od marca 2012 roku.Aktualna strona www.lktk.pl