[wstecz]

Regulamin Odznaki Krajoznawczej PTTK
Województwa Łódzkiego

Postanowienia ogólne.
Odznaka Krajoznawcza PTTK Województwa Łódzkiego zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Wojewódzką Radę Oddziałów PTTK w Łodzi.
Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz wiedzy o województwie łódzkim.
Odznaka posiada cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i złoty z wawrzynem.
Odznakę zdobywa się w kolejności stopni bez ograniczenia czasu.
Odznaka w stopniu złotym z wawrzynem może być przyznana honorowo z pominięciem stopni przez Kapitułę Rady Oddziałów.
Warunki zdobywania Odznaki.
Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia. Odznakę zdobywa się przez udział w imprezach turystyki kwalifikowanej, wycieczkach, zwiedzanie obiektów krajoznawczych i przyrodniczych.
Odznakę w poszczególnych stopniach można zdobyć po uzyskaniu następującej liczby punktów:
- brązowa 100
- srebrna 200
- złota 500
Odznaka złota z wawrzynem przyznawana jest:
- honorowo
- dla posiadaczy złotej, którzy po jej zdobyciu uzyskali 100 punktów za organizację imprez i działalność krajoznawczą lub przy weryfikacji odznaki złotej za organizację imprez i działalność krajoznawczą posiadali 200 punktów.
Liczba punktów przyznawana za:
1. Zwiedzanie
1.1. Miast i miejscowości
15pkt - Łódź, Piotrków Trybunalski, Łęczyca, Łowicz,
10pkt - Opoczno, Sulejów - Podklasztorze, Sieradz, Wieluń, Skierniewice, Arkadia - Nieborów,
5 pkt - Oporów, Łask, Poddębice, Warta, Złoczew, Uniejów, Rawa Mazowiecka, Pabianice, Bełchatów, Inowłódz, Tomaszów Mazowiecki, Zgierz, Witów, Drzewica, Brzeziny, Kutno, Przedbórz, Radomsko.
Punkty za zwiedzanie w/w miast i miejscowości przyznawane niezależnie od punktów zdobytych za zwiedzanie obiektów krajoznawczych 1.2,1.3,1.4.
1.2. Muzeów, izb pamięci, wy staw i galerii:
5pkt - każde muzeum
3pkt - wystawa krajoznawcza, izba pamięci, galeria.
1.3. Zabytków, miejsc pamięci narodowej, pomników, pamiątkowych tablic:
3 pkt - przy krótkim opisie i potwierdzeniu pieczątką uzyskaną w obiekcie lub miejscowości,
2 pkt - przy opisie, przytoczeniu treści tablicy i potwierdzeniu przez uprawnioną osobę.
1.4. Obiektów przyrodniczych:
5 pkt - parki krajobrazowe,
4 pkt - rezerwaty przyrody, ogrody botaniczne i zoologiczne,
2 pkt - pomniki przyrody, parki wiejskie i inne obiekty.
Warunkiem uzyskania punktów jest krótki opis oraz pieczątka z najbliższej miejscowości lub potwierdzenie zwiedzania przez uprawnioną osobę.
2. Udział w imprezach turystycznych i krajoznawczych na terenie województwa łódzkiego:
5 pkt - impreza tury styki kwalifikowanej,
3pkt - wycieczka, sejmik, sympozjum krajoznawcze.
Punkty za udział w imprezach traktowane są jako premia, przyznawane po uzyskaniu potwierdzenia od organizatora imprezy (np. Oddział PTTK, szkoła), niezależnie od punktów zdobytych za zwiedzanie obiektów.
3. Organizowanie imprez i działalność krajoznawczą:
10 pkt - zorganizowanie imprezy turystycznej lub krajoznawczej (np. kierownik rajdu) lub za publikację w czasopiśmie krajoznawczym,
5pkt - współudział w zorganizowaniu imprezy turystycznej, wygłoszenie odczytu lub wykładu krajoznawczego.
4. Odznaki regionalne z terenu województwa łódzkiego:
15 pkt - każda odznaka bez względu na stopień zdobyta w okresie objętym weryfikacją. Punkty traktowane są jako premia przyznawana niezależnie od punktów uzyskanych za zwiedzanie obiektów 1.2,1.3,1.4.
Uwaga: Punkty za udział w imprezie lub zwiedzanie danego obiektu przyznawane są tylko jeden raz niezależnie od stopnia odznaki.
Weryfikacja
Podstawą weryfikacji jest książeczka - kronika udziału w imprezach; zwiedzania wymienionych wcześniej obiektów. W kronice winny być zawarte informacje: - data - zwiedzany obiekt lub nazwa imprezy - potwierdzenie - liczba punktów - opis jeśli potrzebny Na końcu wpisu dotyczącego danego stopnia odznaki należy napisać:
odznaka............................. .............................punktów
Odznaki w stopniach: brązowy, srebrny, złoty przyznają Oddziały PTTK województwa łódzkiego. Metalowe znaczki - atrybut przyznanej odznaki wydawane będą po pobraniu opłaty zgodnie z kosztami produkcji.
Odznakę w stopniu złotym z wawrzynem w trybie zwykłym weryfikuje Kapituła Rady Oddziałów. Odznaka wydawana jest bezpłatnie.
Dopuszcza się weryfikowanie odznaki na podstawie potwierdzeń innych odznak turystycznych i krajoznawczych, z wpisem do właściwych im książeczek.
Interpretacja regulaminu należy do Kapituły Rady Oddziałów Województwa Łódzkiego
Informacje dotyczące weryfikacji oraz odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące Odznaki można uzyskać również u P. Jolanty Łacwik - Becht tel. (42) 215 70 76 - po godz. 22.00

[wstecz]

adres lktk UWAGA Strona nie aktualizowana od marca 2012 roku.Aktualna strona www.lktk.pl